0542 527 13 06

Antalya Ceza Avukatı

Antalya’da faaliyet gösteren Berna Özen Hukuk Bürosu Antalya Ceza Avukatı kadrosu gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir. Antalya ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku konusunda edindikleri çeyrek asırlık yıllık tecrübe ve uzmanlık çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir. Ceza davalarına ilişkin olarak avukatlarımız; Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler. Ceza avukatlarımız ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar. Ceza hukukunda uzman avukatlarımız; Alkollü Araç Kullanma, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama ve Vergi Kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarda ve ceza davalarında savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

Antalya Ceza Avukatıyız
Ceza hukuku bakımından temel kavramların iyi bir şekilde anlaşılması, bilinmesi gerekmektedir. Zira ceza kanunlarının bilinmemesinin mazeret sayılmayacağı kabul edilmiştir. Dolayısıyla bir suçun oluşması için oluşması gereken hususlar, fiiller ile amacın etkili bir biçimde ortaya koyulması ile kişi hak etmediği yaptırımlardan kurtulabilecek ya da karşılaştığı mağduriyete neden olan kişi ya da kişilere bir yaptırım uygulanmasını sağlayabilecektir. Türk Ceza Kanunu’na göre ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Bu nedenle söz konusu hususları ihlal edenlerin ıslahı önem arz etmektedir. Fakat ceza hukukunun uygulanmasında genel geçer bir takım ilkeler söz konusudur. Bunlardan ilki suçta ve cezada kanunilik ilkesidir. Bu ilkeye Türk Ceza Kanunu’nda şöyle düzenlenmiştir: “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.” Diğer bir ilke ise Türk Ceza Kanunu’nda şu şekilde düzenlenmiştir: “İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar. Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” Geriye yürümeme ile lehe olan normun uygulanması ilkesi, ceza hukukunun zaman bakımından uygulanması hususundaki temel ilkelerdir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile düzenlenen ve suç teşkil eden eylemler karşısında, bu eylemlerin yine ceza kanununda belirlenen karşılığına göre faile uygulanacak cezanın belirlenmesi için yapılan yargılama, ceza yargılamasının temelini oluşturmaktadır. Ceza hukuku mevzuatı kapsamında ceza yargılamasının ve ceza hukukunun ilkelerinin ve kurallarının, insan hakları ile bağdaşır bir şekilde uygulanabilmesi için Antalya' da bulunan hukuk büromuzda gereken her türlü desteği vermekte ve ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerimizin yanında olmaktayız. Ceza hukuku ve ceza davaları ile ilgili genel olarak hizmetlerimiz şu şekildedir:

 • Soruşturma Aşamasının Takibi,
 • Kolluk Savcılık ve Sorgu Hakimliğinde her türlü hukuki yardım,
 • Suç duyurusunda bulunma,
 • Delil Tespiti,
 • Tutuklamaya itiraz,
 • Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi kapsamındaki davalar,
 • Sanık ve ya Mağdur Temsili.
 • Ceza Avukatı neden önemlidir?

  Eğer ceza avukatı şüpheli veya sanığın yanında ise, ceza avukatın görevi müvekkili olan şüpheliyi veya sanığı gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma aşamasında temsil etmek, hukuki süreçler konusunda bilgilendirmek, isnat edilen suçlama ve muhtemel yaptırımlar konusunda aydınlatmak ve en önemlisi de savunmanın yapılmasıdır. Bu itibarla ceza hukuku uzmanı bir avukata ihtiyaç duyulduğunda çevreden rastgele avukatı tavsiyesi almak yerine gerçekten bu alanda uzmanlığı ve tecrübesi olan bir avukat bulmaya çalışmak önemlidir. Ayrıca genel bir istatistik verilmesi mümkün olmasa da avukatların gerçekten çok kısmının ceza hukuku alanında uzmanlaştığını söylememiz mümkündür.

  Büromuzda çalışan her bir Anytalya Ceza Avukatı Ceza hukuku alanında büyük tecrübe sahibidir. Antalya' da kurulu Hukuk Büromuzu arayarak veya info@bernamavigok.av.tr e-mail adresinden bizimle sorununuzla ilgili temasa geçerek danışabilirsiniz

  iletişim