0542 527 13 06

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/1275

K. 2014/27961

T. 22.12.2014

* VEFAT EDEN EŞİNDEN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ (5510 S. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Askerlik Borçlanmasının Prim Gün Sayısına Dahil Edilemeyeceği - Her Türlü Borçlanma Süreleri Hariç 900 Gün Prim Ödeme Şartı Gerçekleşmediğinden İstemin Reddedileceği)

* ASKERLİK BORÇLANMASI (5510 S. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Askerlik Borçlanmasının Prim Gün Sayısına Dahil Edilemeyeceği - Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi)

* SİGORTALININ YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TARİH (Hak Sahiplerine Yönelik Ölüm Aylığı Tahsisinde Sosyal Güvenlik Hukuku İlkelerine Göre Sigortalının Yaşamını Yitirdiği Tarih İtibari İle Yürürlükte Olan Yasal Düzenlemenin Uygulanacağı)

* ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI (5510 S. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Askerlik Borçlanmasının Prim Gün Sayısına Dahil Edilemeyeceği - Her Türlü Borçlanma Süreleri Hariç 900 Gün Prim Ödeme Şartı Gerçekleşmediğinden İstemin Kabulünün İsabetsizliği)

* PRİM ÖDEME ŞARTI (Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi - Her Türlü Borçlanma Süreleri Hariç 900 Gün Prim Ödeme Şartının Gerçekleşmesi Gerektiği)

5510/m.32/2-a

ÖZET : Dava, vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı bağlanması istemine ilişkindir. Somut olayda, davacının eşi 2009 tarihinde vefat etmiş olup, bu tarihte 5510 sayılı Yasa yürürlüktedir. 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra artık askerlik borçlanmasının prim gün sayısına dahil edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla her türlü borçlanma süreleri hariç 900 gün prim ödeme şartı gerçekleşmediği halde, davacının ölüm aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmiş olması yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

DAVA : Davacı, 900 gün üzerinden ilk askerlik borçlanmasını yaptığı tarihi takip eden aydan itibaren dul aylığı bağlanmasının tespitine, aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Erdal İspenoğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, davacıya vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı bağlanması istemine ilişkindir.

Mahkemece, istemin kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının eşi olan muris M. S. Ö.'ün 08/09/2009 tarihinde vefat ettiği, murisin 21/05/1979-20/06/2008 tarihleri arası 506 sayılı Yasa kapsamında 397 gün, 06/01/2009-08/09/2009 tarihleri arasıda 2926 sayılı Yasa kapsamında 244 gün olmak üzere toplam 641 gün sigortalı hizmetinin bulunduğu, davacının 600 gün askerlik borçlanması yaparak bedelini Kuruma ödediği ve ölüm aylığı talebinde bulunduğu, davalı Kurumun ise 5510 sayılı Yasa'ya göre hiçbir borçlanma olmadan 900 gün prim ödeme şartının gerçekleşmemiş olması nedeniyle davacının talebini reddettiği anlaşılmaktadır.

Hak sahiplerine yönelik ölüm aylığı tahsisinde sosyal güvenlik hukuku ilkelerine göre sigortalının yaşamını yitirdiği tarih itibari ile yürürlükte olan yasal düzenlemenin uygulanması zorunlu bulunmaktadır.

Davacı murisinin vefat ettiği 08/09/2009 tarihinde 5510 sayılı Yasa yürürlükte bulunmaktadır.

5510 sayılı Yasa'nın "Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı 32/2-a maddesinde, Ölüm aylığının en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanacağı bildirilmiştir. Somut olayda, davacının eşi 08/09/2009 tarihinde vefat etmiş olup, bu tarihte 5510 sayılı Yasa yürürlüktedir. 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra artık askerlik borçlanmasının prim gün sayısına dahil edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla her türlü borçlanma süreleri hariç 900 gün prim ödeme şartı gerçekleşmediği halde, davacının ölüm aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 22.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.